Yuan Wang

Kids are our future, we need your help to fun-raise and make an impact for The Montreal Children's Hospital. Every little bit counts. Thank you!

Donations

Cindy Cheung, $50 – June 1, 2023


Alexandra Bogdanova, $25 – May 12, 2023


SHANGYU XU, $400 – May 9, 2023


Xiaoyu Xu, $50 – May 8, 2023


Yuan Wang, $50 – April 27, 2023